Trenutni status
Nije upisano
Price
Closed
Počnite
Ovaj predmet vam trenutno nije dodeljen.
Sadržaj
Materijali

Studijski program: Master akademske studije, fizičko vaspitanje, rekreacija i zdravlje
Semestar: II semestar
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 5
Predmetni nastavnik: dr Tatjana Popović Ilić, docent

Za ovaj predmet nema dodatnog materijala.

Sadržaj predmeta

Rehabilitacija – pojam, vrste, značaj, metode
Procedure fizikalne terapije
Kinezi, radna terapija; ortotska sredstva
Rehabilitacija prema povredama tkiva i lokaciji
Rehabilitacija prema telesnoj lokaciji
Rehabilitacija reumatoloških bolesnika
Rehabilitacija obolelih od kardiovaskularnih bolesti
Rehabilitacija neuroloških bolesnika
Rehabilitacija različitih patologija